Gegevensbescherming

Inhoud:

I. ALGEMEEN 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

2. Gegevensbescherming

3. Beginselen inzake de opslag en verwijdering van persoonsgegevens

II. ALGEMENE INFORMATIE

1. Doeleinden en wettelijke rechtsgronden waarop uw gegevens worden verwerkt

2. Doeleinden voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen

3. Doeleinden in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of van derden

4. Doeleinden in het kader van uw toestemming

5. Doeleinden om te voldoen aan wettelijke vereisten of in het algemeen belang

6. De door ons verwerkte gegevenscategorieën, voor zover deze niet rechtstreeks door u aan ons zijn verstrekt, en hun herkomst

7. Ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevens

III. BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

1. Algemene informatie over het gebruik van de website

2. Verwerkers

3. Cookies

4. Webtracking: Matomo (Piwik)

5. Weblettertypen

VI. GEBRUIK VAN DIENSTEN

1. Communicatie en contactformulier

V. RECHTEN VAN BETROKKENEN

- Recht van inzage

- Recht op rectificatie

- Recht op beperking van verwerking

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens

- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

- Herroepingsrecht

- Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

- Aparte verwijzing naar het recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21, leden 1 en 2, van de AVG

VI. VRAGEN EN CONTACTPERSOON

 


I. ALGEMEEN 

Bedankt voor uw interesse in ons online aanbod. Hieronder informeren wij u over de omgang met persoonsgegevens en over de rechten van de betrokkenen conform de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon kunnen identificeren, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7 van de AVG is 
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Industriegebiet Hammermühle
D-51491 Overath
info@metten.de
(zie ook ons impressum)

Via het volgende adres kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Industriegebiet Hammermühle
D-51491 Overath
datenschutz@metten.de 

 

2. Gegevensbescherming

Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, wijziging of verspreiding van en toegang tot uw gegevens door onbevoegde personen. Klantaccounts zijn alleen na invoer van een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord toegankelijk. U dient vertrouwelijk om te gaan met uw toegangsgegevens en uw browser te sluiten als u de communicatie met ons beëindigd hebt, met name als u de computer samen met anderen gebruikt.

Voor een veilige communicatie met ons bieden wij standaard een versleutelde communicatie aan via het SSL-protocol, dat wij vooral voor de overdracht van uw persoonsgegevens in onze webshop gebruiken. In verband met toegang tot onze website worden gegevens die mogelijk een identificatie toestaan (bijv. IP-adres) ten behoeve van gegevens- en systeembeveiliging tijdelijk, maar in principe niet langer dan 30 dagen, op onze servers opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van mogelijk tot een persoon herleidbare gegevens ten behoeve van gegevens- en systeembeveiliging is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG en ons legitiem belang in het beveiligen van onze systemen en het voorkomen van misbruik.

 

3. Beginselen inzake de opslag en verwijdering van persoonsgegevens Daten

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de periode die nodig is om het respectieve verwerkingsdoel te bereiken of, indien dit in door voor ons geldende wetten of voorschriften wordt voorgeschreven, bijvoorbeeld voor handels- of fiscaalrechtelijke bewaarplichten. Indien een opslagdoel komt te vervallen of een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de desbetreffende persoonsgegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften verwijderd of wordt de verwerking ervan beperkt, bijv. beperkte verwerking in het kader van handels- of fiscaalrechtelijke bewaarplichten.

De verwerking van persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, namelijk het voldoen aan de wettelijke bewaarplichten, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, sub c) van de AVG. Indien persoonsgegevens conform artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG met het oog op het verstrekken van bewijs verwerkt worden, komen deze verwerkingsdoeleinden na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen te vervallen; de standaard wettelijke verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Voor meer informatie over specifieke opslag- en verwijderperioden verwijzen we naar afzonderlijke servicebeschrijvingen of informatie in deze privacyverklaring.

 


II. ALGEMENE INFORMATIE

 

1. DOELEINDEN EN WETTELIJKE RECHTSGRONDEN WAAROP UW GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) en andere geldende regelingen voor gegevensbescherming. Welke gegevens precies worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de aangevraagde of overeengekomen diensten. Meer details over of aanvullingen op de doeleinden van de gegevensverwerking zijn te vinden in de respectievelijke contractdocumenten, formulieren, toestemmingsverklaring en/of andere informatie die aan u wordt verstrekt. Daarnaast kan het privacybeleid van tijd tot tijd worden bijgewerkt, zoals u kunt zien op onze website.

 

2. DOELEINDEN VOOR DE UITVOERING VAN EEN CONTRACT OF PRECONTRACTUELE MAATREGELEN (artikel 6, lid 1b AVG)

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van onze contracten met u en de uitvoering van uw orders, alsmede voor het uitvoeren van maatregelen en werkzaamheden in het kader van de precontractuele regelingen. Deze omvatten in hoofdzaak de contractgebonden communicatie, de bijbehorende facturatie en het bijbehorende betalingsverkeer, de traceerbaarheid van transacties, orders en andere overeenkomsten, coulanceprocedures, maatregelen voor het beheer en de optimalisatie van bedrijfsprocessen en voor de uitvoering van algemene zorgvuldigheidsplichten, statistische evaluaties voor het bedrijfsmanagement, kostenregistratie en -controle, interne en externe communicatie, noodbeheer, boekhouding en belastingaanslag van operationele diensten, risicobeheer, het uitoefenen van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen, het waarborgen van IT-veiligheid en algemene veiligheid, het veiligstellen en uitoefenen van het huisrecht, het waarborgen van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van gegevens, het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten, controle door toezichthoudende instanties of controlerende autoriteiten.

 

3. DOELEINDEN IN HET KADER VAN EEN GERECHTVAARDIGD BELANG VAN ONS OF DERDEN (artikel 6, lid 1f AVG)

Naast de daadwerkelijke uitvoering van het contract of het voorlopige contract kunnen wij uw gegevens verwerken indien dit nodig is om de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te beschermen, in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • reclamedoeleinden of markt- en opinieonderzoek, mits u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens
 • het verkrijgen van informatie en de uitwisseling van gegevens met kredietinformatiebureaus, voor zover dit ons economisch risico te boven gaat
 • het controleren en optimaliseren van procedures voor het analyseren van behoeften
 • de verdere ontwikkeling van diensten en producten en van bestaande systemen en processen
 • ter vergelijking met Europese en internationale antiterrorismelijsten, voor zover deze de wettelijke verplichtingen te boven gaan
 • de uitbreiding van onze gegevens, onder andere door gebruik te maken van of onderzoek te doen naar openbaar beschikbare gegevens
 • statistische evaluatie of marktanalyse
 • benchmarking
 • het uitoefenen van rechtsvorderingen en de verdediging in juridische geschillen die niet rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de contractuele relatie
 • beperkte opslag van de gegevens, indien verwijdering niet mogelijk is of alleen mogelijk is met onevenredig hoge uitgaven als gevolg van het speciale soort opslag
 • de ontwikkeling van Scoring-systemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten, voor zover dit niet uitsluitend gebeurt om aan de wettelijke vereisten te voldoen
 • de beveiliging van gebouwen en voorzieningen (bijvoorbeeld door middel van toegangscontroles en videobewaking) voor zover dit de algemene zorgplicht te boven gaat
 • interne en externe onderzoeken, veiligheidscontroles
 • het eventueel meeluisteren met telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
 • het verkrijgen en onderhouden van particuliere of officiële certificeringen
 • het veiligstellen en uitoefenen van het huisrecht door middel van passende maatregelen en door middel van videobewaking om onze klanten en werknemers te beschermen en om bewijsmateriaal te beveiligen in het geval van strafbare feiten en het voorkomen daarvan.

 

4. DOELSTELLINGEN IN HET KADER VAN UW TOESTEMMING (artikel 6, lid 1a AVG)

Uw persoonsgegevens kunnen voor specifieke doeleinden (bijv. gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden) ook op basis van uw toestemming worden verwerkt. In de regel kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor toestemmingsverklaringen die u vóór het ingaan van de AVG hebt gegeven, dus vóór 25 mei 2018. U wordt afzonderlijk geïnformeerd over het doel en de gevolgen van het intrekken of niet verlenen van uw toestemming in de bijbehorende tekst van de toestemming. In principe geldt het intrekken van uw toestemming alleen voor de toekomst. Gegevens die vóór het intrekken zijn verwerkt, worden niet aangetast en blijven rechtmatig.

 

5. DOELEINDEN OM TE VOLDOEN AAN WETTELIJKE VEREISTEN (artikel 6, lid 1c AVG) OF IN HET ALGEMEEN BELANG (artikel 6, lid 1e AVG)

Zoals elk bedrijf zijn ook wij onderworpen aan een groot aantal wettelijke verplichtingen. Dit zijn in de eerste plaats wettelijke vereisten, maar het kunnen ook gerechtelijke of officiële vereisten. Bovendien kan de openbaarmaking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van officiële/gerechtelijke maatregelen met het oog op het verzamelen van bewijsmateriaal, strafvervolging of de handhaving van civielrechtelijke vorderingen.

 

6. De door ons verwerkte gegevenscategorieën, voor zover deze niet rechtstreeks door u aan ons zijn verstrekt, en hun herkomst

Voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens die wij rechtmatig hebben ontvangen van andere bedrijven of andere derden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij op geoorloofde wijze hebben verworven, ontvangen of verkregen uit publieke bronnen en die wij mogen verwerken. Relevante categorieën persoonsgegevens zijn met name:

 • Persoonsgegevens
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Betalings-/dekkingsgegevens voor betaalkaarten en creditcards
 • Kredietwaardigheidsgegevens
 • Klantgeschiedenis
 • Gegevens over uw gebruik van de door ons aangeboden telemedia

 

7. ONTVANGERS OF CATEGORIEËN ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Binnen ons bedrijf ontvangen de betreffende interne afdelingen of organisatorische eenheden uw gegevens die nodig zijn om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of in het kader van de verwerking en uitvoering van ons gerechtvaardigd belang. Uw gegevens worden alleen in de volgende gevallen aan derden verstrekt:

 • in verband met de uitvoering van het contract
 • met het oog op de naleving van de wettelijke voorschriften, op grond waarvan wij verplicht zijn informatie te verstrekken, melding te maken van gegevens of gegevens door te geven, of indien de overdracht van gegevens in het algemeen belang is (zie punt II, 5.)
 • voor zover externe dienstverleners uw gegevens voor ons verwerken als verwerkers of functieaanbieders
 • op grond van ons gerechtvaardigde belang of het gerechtvaardigde belang van derden voor de onder punt II, 3, genoemde doeleinden
 • als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan derden over te dragen

Wij zullen uw gegevens niet verder doorgeven aan derden. Als wij in het kader van de orderverwerking dienstverleners in opdracht geven, gelden voor uw gegevens daar dezelfde veiligheidsnormen als bij ons. In andere gevallen mogen de ontvangers de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt..

 


III. BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

 

1. Algemene informatie over het gebruik van de website

Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verschaft, verzamelen wij alleen de volgende persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt, wat technisch noodzakelijk is om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen: IP-adres, datum en tijdstip van het verzoek, tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid gegevens die in elk afzonderlijk geval worden overgedragen, website waarvan het verzoek afkomstig is, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, alsmede de taal en versie van de browsersoftware. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Ons rechtmatig belang in de zin van deze norm ligt in het ter beschikking stellen van een functionele website. De persoonsgegevens zullen worden verwijderd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is.

 

2. Verwerkers

In het kader van het gebruik van deze website en de daaraan verbonden processen kunnen wij worden bijgestaan door andere dienstverleners (bijv. bij webhosting en -ontwikkeling) die in dat geval voor ons als verwerker werkzaam zijn. Deze dienstverleners zijn strikt gebonden aan instructies van ons en zijn contractueel gebonden door ons.

 

3. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. In het cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval in verband staat met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk kennis nemen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en voor u te evalueren om zo ons aanbod te optimaliseren (zie punt 4 “Webtracking: MATOMO (PIWIK)”). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.
Daarnaast gebruiken wij cookies om bepaalde diensten aan te bieden, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen.

Ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG bestaat uit het leveren en optimaliseren van onze diensten.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

4. Webtracking: Matomo (Piwik)

Wij gebruiken de webtrackingtool “Matomo” (voorheen “Piwik”), een opensourcesoftware voor statistische analyse van bezoekersstatistieken. Matomo maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde gebruiksinformatie wordt overgebracht naar onze server en opgeslagen om ons online aanbod te optimaliseren. In ieder geval worden IP-adresgegevens alleen in verkorte/anonieme vorm geëvalueerd, zodat een directe persoonlijke referentie is uitgesloten. Voor informatie over het type, de omvang en de werking van cookies in het algemeen verwijzen wij naar de bovenstaande algemene uitleg over cookies.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van Matomo is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Ons rechtmatig belang in de zin van deze norm ligt in het ter beschikking stellen van een gebruiksvriendelijke en geoptimaliseerde website.

U kunt door middel van “opt-out” beslissen of een webanalysecookie voor Matomo in uw browser wordt opgeslagen waarmee wij verschillende statistische gegevens kunnen verzamelen en analyseren die door Matomo worden verstrekt.

Hierdoor wordt een zogenaamde deactiveringscookie in uw browser opgeslagen. Houd er rekening mee dat ook het deactiveringscookie van Matomo van deze website wordt verwijderd als u de cookies verwijdert die zijn opgeslagen in uw browser. Als u een andere computer of webbrowser gebruikt, moet u het deactiveringsproces opnieuw doorlopen.

 

5. Weblettertypen

Op onze website worden zogenaamde weblettertypen van Adobe Typekit gebruikt voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).
De browser laadt de vereiste lettertypen rechtstreeks vanuit Adobe wanneer de betreffende pagina’s worden opgeroepen, zodat ze correct kunnen worden weergegeven. De browser maakt verbinding met de servers van Adobe in de VS. Als gevolg hiervan wordt aan Adobe doorgegeven dat onze website via uw IP-adres wordt opgeroepen. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen wanneer de lettertypen beschikbaar worden gesteld.
Adobe heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild. Meer informatie vindt u hier: https://www.adobe.com/nl/privacy/eudatatransfers.html.

Wij gebruiken Typekit in het belang van een correcte weergave van de website. Daarom is het gebruik gebaseerd op een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1f van de AVG. Meer informatie over weblettertypen van Adobe Typekit vindt u op: https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/typekit.html.

 


IV. GEBRUIK VAN DIENSTEN

 

1. Communicatie en contactformulier

Op onze website bieden wij u verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen en berichten naar ons te sturen. U kunt telefonisch, per e-mail of via het daarvoor voorziene contactformulier contact met ons opnemen. Door gebruik te maken van dit formulier worden de in de invoervelden ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen. Op het moment van het verzenden van het ingevulde contactformulier worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen: IP-adres van de oproepende computer, datum en tijdstip van verzending. Een alternatief is door op het vermelde e-mailadres of per telefoon contact met ons op te nemen. In dit geval worden uw via de e-mail of telefonisch verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Indien contact wordt opgenomen met het oog op het afsluiten van een contract, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Hierin ligt ook ons rechtmatig belang.

De persoonsgegevens die bij contactopname aan ons worden verstrekt, zullen worden verwijderd als de conversatie met ons beëindigd is en als de opslag van de gegevens niet meer vereist is. 

 


V. RECHTEN VAN BETROKKENEN

We informeren u graag over uw rechten onder de AVG als “betrokkene”. Conform de AVG hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage (artikel 15, lid 1, 2, van de AVG)
 • Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG) of gegevenswissing (artikel 17 van de AVG)
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 van de AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 van de AVG)
 • Herroepingsrecht (artikel 7, lid 3, van de AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG)

Daarnaast vatten we de belangrijkste punten van de rechten van betrokkenen onder de AVG als volgt samen, waarbij deze beschrijving niet pretendeert uitputtend te zijn, maar alleen de belangrijkste kenmerken van de rechten van betrokkenen onder de AVG behandelt:

 

- RECHT VAN INZAGE (met inbegrip van het recht op uitsluitsel en de rechten op gegevensverstrekking)

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerkt worden van hem betreffende persoonsgegevens.

De betrokkene heeft het recht om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en in de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat hem betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene;
 • wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG inzake de doorgifte.

De betrokkene heeft met het oog op de hem betreffende persoonsgegevens die verwerkt worden het recht om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen.

 

- RECHT OP RECTIFICATIE

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 

- RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 

- RECHT OP GEGEVENSWISSING

De betrokkene heeft in principe en onder voorbehoud van een wettelijk vereiste gegevensverwerking (zie bijv. de uitzondering van artikel 17, lid 3, van de AVG) het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) of artikel 9, lid 2, sub a) van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

 

- RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

 

- HERROEPINGSRECHT

De betrokkene heeft het recht om een eventueel gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

- RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

 

- APARTE VERWIJZING NAAR HET RECHT VAN BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LEDEN 1 EN 2, VAN DE AVG

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub e) of f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Indien u bezwaar maakt, dan wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gestaakt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. 

 


VI. VRAGEN EN CONTACTPERSOON

Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens en over het uitoefenen van de onder IV. genoemde rechten kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming:

METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Industriegebiet Hammermühle
51491 Overath
Telefon: 02206 / 603-0
Telefax: 02206 / 603-80
E-Mail: datenschutz@metten.de